Close

Performans Programı Eğitimleri

Performans Esaslı Bütçe ve Performans Programı Hazırlama ile ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı konu başlıklarını içerebilmektedir. Müşterilerimiz ile gerçekleştirilen ön görüşmelerde eğitim ve danışmanlık hizmetimize ait kapsam ve içerik birlikte oluşturulmaktadır. Müşterilerimizin tercihlerine göre kendi ofislerinde veya firmamızca hazırlanan il içi veya il dışı eğitim merkezlerinde çalışmalar katılımcıların dikkatlerini tam olarak verebilecekleri dinlendirici sosyal ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Bu konu başlıkları şunlardır
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden hazırlanması gereken performans programlarının henüz hazırlanma yönetmeliği çıkmamasından kaynaklanan açıkları kapatacak şekilde, programın şekli ve kapsamı katılımcılara anlatarak, maliyetlendirmenin nasıl yapılması gerektiğine dair örnekler vermekteyiz.
Konu başlıklarımız;

– Performans programının hazırlanma süreci,
– Performans programının şekli ve kapsamı,
– Performans hedefleri nasıl belirlenir?,
– Performans programı şablonu,
– Faaliyet ve projelerin maliyetlendirilmesi,
– Program hazırlanırken uyulması gereken kurallar,
– Örneklerle performans programı içeriğinin hazırlanması, usul ve yöntemleri.

Kurum bütçesinin amaç ve hedefler bazında dağılımını içeren performans programı ve bütçe ilişkisi, örnekler ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Konu başlıkları;
– Performans eseslı bütçe nedir?
– Dünyada performans esaslı bütçeleme uygulamaları,
– Türkiye uygulamasının temelleri, kanuni düzenlemeler,
– Bütçeleme türleri,
– Analitik bütçe sınıflandırılması ve performans esaslı bütçeleme içindeki yerleri,
– Performans esaslı bütçe büyüklüklerinin iç ve dış denetimi,
– Bütçe hazırlanması ve pratik öneriler,
– Bütçe hazırlanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi Kamu idarelerinin hazırlamasını gerekli kıldığı Performans programında performans kriterleri belirlenerek ölçümleri yapılmalıdır.
Program döneminde hatalarla karşılaşmamak için hazırlık aşamasında performans kriterlerinin tespiti önem taşımaktadır.
Program döneminde karşılaşılacak hataları önlemek için verilen bu eğitim ile kriterlerin doğru belirlenmesi ve ölçülebilir olmasını sağlanması amaçlanmaktadır.

Konu başlıkları;
– Performans bilgisinin elde edilme yolları,
– Kayıtlı çalışmanın önemi ve usulleri,
– Performans programında yer alacak ve almayacak performans göstergelerinin seçilmesi,
– Kurumun Performans ölçüm sisteminin geliştirilmesi,
– Kurumsal performans nedir ve nasıl ölçülür?,
– Bireysel performans nedir ve nasıl ölçülür?,
– Kurumsal performans ve birimsel performans sonuçları nasıl değerlendirilir?,
– Performans ölçümünde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümler,
– Performans bilgisinin analizi ve analiz sonuçlarının idari amaçla kullanımı,
– Düşük ve yüksek performans karşısında alınması gereken önlemler.

Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır.
Eğitim süresinde katılımcılara faaliyet raporlarının içerikleri, önemi ve raporlama zamanları konusunda bilgi verilerek uygulamalı açıklamalar yapılır.

Konu başlıkları;
– Faaliyet raporunun şekli ve kasamı,
– Faaliyet raporunun hazırlanma süreci ve sunulması,
– Bütçe sürecinde birim ve idare faaliyet raporları,
– Faaliyet raporu yönetmeliğine göre raporda olması gereken hususlar,
– Raporlama usulleri, raporlama zamanları,
– Faaliyet raporlarının değerlendirilmesi ve vesayet mercilerine gönderilmesi.