Close

5018 Kamu Mali Yönetimi Eğitimleri

Kamu harcama reformu kapsamında hazırlanan 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını sağlamak üzere Türkiye’de performans esaslı bütçelemeye geçiş öngörülmüştür. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” ve “Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.” ifadeleri ile kurumlar beşer yıllık olarak hazırlayacakları stratejik planları yanında yıllık amaç ve hedeflerin bütçe dağılımlarını gösteren ve yılı bütçesini oluşturan performans programlarını hazırlamak zorundadırlar.

Eğitimlerimiz;
Stratejik Planlama Eğitimi
Stratejik Planlama – Performans Programı İlişkisi
Performans Programı Hazırlama Eğitimi
Performans Esaslı Bütçe ve Bütçe İlişkilendirilmesi
Performans Ölçümü ve Maliyet Anahtarı Uygulamaları
Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi

5018 sayılı kanun ile gelen değişiklikler sonucunda kurumların hazırlamakla yükümlü oldukları tüm plan, rapor ve programlar için deneyimli kadromuzla eğitim vermekteyiz. Eğitimlerimizde neyi ne için hazırladığınızı, ne zaman hazırlamanız gerektiğini, nasıl hazırlayacağınızı temel kavramları ve örnekli, detaylı metodlar ile açıklamaktayız. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre farklı konu başlıklarını içerebilmektedir. Müşterilerimiz ile gerçekleştirilen ön görüşmelerde eğitim ve danışmanlık hizmetimize ait kapsam ve içerik birlikte oluşturulmaktadır. Müşterilerimizin tercihlerine göre kendi ofislerinde veya firmamızca hazırlanan il içi veya il dışı eğitim merkezlerinde çalışmalar katılımcıların dikkatlerini tam olarak verebilecekleri dinlendirici sosyal ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonrasında isteğinize bağlı olarak verilecek olan danışmanlık hizmeti ile yapılan rutin hataların kurumunuz tarafından yapılmasının önüne geçilerek, problemsiz ve verimli bir geçiş dönemi sürecini hedeflemekteyiz.